Entries from آزاده عصاران tagged with 'محیط زیست'

چه‌کسی ماشین برقی را کشت؟

عجیب نیست که یک شرکت بزرگ خودروسازی ماشینی را که از نظر فنی خیلی موفق است، به تولید انبوه برساند ولی بعد از مدتی تولیدش را متوقف کند و حتی ماشین‌های نوی مانده در انبار را هم نابود کند؟ عجیب‌تر...